Mayıs 21 2018 12:26:04
Ana Menü
· Ana Sayfa
· Hakkımızda
· Yönetim Kurulu
· Dernek Tüzüğü 1
· Dernek Tüzüğü 2
· Üyelik Formu
· İletişim
· Arama

· Kore Savaşı
· KUMYANGJANG-Nİ ZAFERİ
· Kore Anıları
· Resim Galerisi


· Web Linkleri

· S.S.S
· Haber Kategorileri
· Forum
· Dosyalar
· İncelemeler
· Ziyaretçi Defteri
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 1
· En Yeni Üye: ustuner
Videolar
Kore Oyunları
Son Videolar
Kore Savaşı
Untitled Document
76 KORE SAVA

ÖZET
Kore, II.Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş döneminin ilk çatışma alanı
olmuştur. Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırmasıyla birlikte, Birleşmiş
Milletler’in aktif rol oynadığı, 3 yıllık bir savaş süreci yaşanmıştır. Türkiye de bu
savaşa, Birleşmiş Milletler emrine bir tugaylık asker vererek katılmıştır. Kore’ye
asker göndermenin içeride ve dışarıda siyasi yansımaları olmuştur. Türkiye
Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren ilk olarak bir askeri çatışmaya dahil olmuştur.
Kore’de değişik tarihlerde 4 Tugay görev yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri bir
taraftan dünya barışına katkıda bulunmaya çalışırken, diğer taraftan ülke güvenliği
için NATO’ya girme çabalarına kazandığı başarılar ile ortam hazırlamıştır. Türk
kuvvetleri, Kore’de bugün de Türk milletine duyulan sevginin sağlam temellerini
atmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kore, Kore Savaşı, Gazi, Birleşmiş Milletler (BM),
Türk Tugayı, Denizli
ABSTRACT
Korea had been the first battlefield of the Cold War Period after the II.
World War. Over the attacks of South Korea against North Korea, a war lasting 3
years broke out in which United Nations played an active role. Turkey joined the
battle by sending a brigade at United Nations’ service. Sending a brigade to Korea
had many politic effects both in Turkey and in the other countries of the world. So,
this was the first skirmish that Turkey engaged in since the foundation of Turkish
Republic. 4 Turkish brigade employed in Korea in different times during the war.
On the other hand, while Turkish Army was trying to contribute to world peace, it
was also trying to form a suitable ground in order to be a member of NATO. Thus,
Turkish Forces achieved to form strong ties between Turkish and Korean people.
Keywords: Korea, The Korea War; Veterian, United Nations (UN),
Turkish Bridge, Denizli
GİRİŞ
Kore, Asya’da bulunduğu stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca
güçlü komşularının, denizaşırı güçlerin, saldırılarına ve işgallerine sahne
olmuştur. Japonlar, Çinliler, Moğollar, Kore üzerinde hakimiyet kurmaya
çalışmışlardır. Japonya’nın 1894’te Çin’e karşı kazandığı zafer ile Kore’yi
istila eden Japonlar, Ruslar ile karşılaştılar. Japonların Mançurya’yı kontrol
eden Rusların Kore’yi de hakimiyeti altına almasından endişe ettiklerinden
Ruslarla çatışmaları gecikmedi. Japonlar, 1904-1905’te yapılan savaşta

77
Rusları yenilgiye uğratarak Kore üzerinde hakimiyetlerini ilan ettiler1. 1910
yılında ülkeyi ilhak eden Japonlar, 1910-1945 yılları arasında Kore’yi
hakimiyetleri altında tuttular2.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği (S.S.C.B) arasında imzalanan 1945 Mayıs’ındaki bir
anlaşma ile savaş sonrası Kore’nin, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler
Birliği, İngiltere ve Çin’in ortak vesayeti altına girmesi kararlaştırılmıştır. 17
Temmuz–2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Potsdam Konferansı
yapılmıştır3. ABD uçakları, 6 Ağustos 1945’te Hiroshima’ya atom bombası
atınca, Sovyetler Birliği Uzakdoğu’da askeri harekata girişmeye karar
vermiştir4. Japonların teslim olması ile gelen özgürlük, Koreli’lerin sıkı
mücadelelerine rağmen bağımsızlık getirmemiş, bir milletin bölünmesinde
ideolojik çatışmaların başlangıcı olmuştur5.
S.S.C.B, II.Dünya Savaşı’nın sonunda Japonya’nın tesliminden
sonra Uzakdoğu’da Japon Denizi ile Sarı Deniz arasında uzanan Kore
yarımadası6 üzerinde, Pasifikteki hakimiyet arayışına engel olan Japon
tehlikesinin ortadan kalkması ile tarihi bir fırsat elde etmiştir7. Sovyetler
Birliği, Japonya’ya savaş ilan ederek askerlerini Kuzey Kore’ye sokmuş,
38.paralele doğru ilerlemeye başlamıştır8. Rusya’nın kuzeyden Kore’ye
işgale başlaması9, ABD’nin, S.S.C.B’nin bütün Kore’yi işgal etme tehdidi
karşısında, 38.paraleli esas alarak, Kore’nin güneyini Japonya’dan teslim
almasına yol açmıştır10. Amerika, bu gelişme karşısında havadan Güney
Kore’ye asker indirerek kuzeye doğru ilerlemeye başlamıştır11. Birleşik
Devletler ve Sovyetler Birliği tarafından bölünen Kore’nin işgali,
*Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
1 Öke, 1904-1905 Rus-Japon savaşı için 1904 tarihini veriyor Mim Kemal Öke, Unutulan Savaşın
Kronolojisi Kore, 1950-53, İstanbul 1990 s.20, Yılmaz’da 1904-1905 Rus-Japon savaşı için 1904
tarihini veriyor. Veli Yılmaz, Yakın Dünya Harp Tarihi Özetleri İstanbul, 1993, 53, Japonya’1904’te
Rusya’ya savaş ilan etmiş ve 1904-1905 Rus-Japon Savaşı’nı Japonya kazanmıştır. Fahir Armaoğlu,
20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Ankara 1984 s.35
2 Öke, a.g.e.,s.20
3 Armaoğlu, a.g.e., s.454
4 Armaoğlu, a.g.e., s.406
5 A Handbook of Korea, Korean Overseas İnformation Service, Seoul Kore 1993, s.113, Sohn Pow-key,
Him Chol-choon, Hong Yi-sup, The History of Korea, Korean National Commission for Unesco, Seoul,
Korea, 1970, s.329
6 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1950-1995, Ankara 2000 s.34
7 İbrahim Orga, Kore, İstanbul, 1958 s.46
8 Armaoğlu, a.g.e., s.454
9 Orga, a.g.e., s.46
10 Hee-Chul Lee, Türkiye-Kore İlişkileri (1950-1960), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1988, s.2
11 Orga, a.g.e., s.46

78
Koreli’lerin bağımsız bir hükümet kurmak yolundaki çabalarını boşa
çıkarmıştır12. Kore toprakları 38. paralel çizgisi ile ikiye ayrılmıştır13.
38.paralelin kuzeyi S.S.C.B, Güneyi de ABD askeri harekat alanı olarak
kabul edilmiştir14. İleride, 38.paralelin kuzey ve güney politik
ideolojilerinin çatışması milli bölünmeyi şiddetlendirmiştir15.
Birleşik Devletler, Sovyetler Birliği ve İngiltere temsilcileri 15
Aralık 1945’te Moskova’da toplanmış, ve Kore’nin dört devletin (ABD,
S.S.C.B. İngiltere ve Çin) vekaleti altına konulmasına karar verilmiştir16.
Savaş sonrası 20 Mart 1946’da Amerika Birleşik Devletleri ve
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Ortak Komisyonu Seul’de ilk
toplantısını yapmıştır. 8 ve 21 Mayıs’ta yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldığı
için17, Kore’nin bağımsızlığı konusunda bir karara varılamamıştır18.
Kore’nin durumu, 17 Eylül 1947’de ABD’nin kararıyla,
S.S.C.B.’nin tepkisine rağmen Birleşmiş Milletler’e (BM) havale edilmiştir.
BM de, Kore’de “Geçici Komisyon“ kurulmasını19, bu komisyon
denetiminde 31 Mart 1948’de Kuzey ve Güney Kore’yi içine alan genel bir
seçim yapılarak tek bir Kore devletinin kurulması ve ABD ile Sovyetler
Birliği askerlerinin ülkeyi terk etmeleri kararları alınmıştır20. BM Genel
Kurulu, 14 Kasım 1947’de, Kore’de BM Geçici Komisyonu’nu kurmuştur.
Geçici Komisyon, 12 Haziran 1948’de Seul’de toplanmıştır. Komisyon, BM
Komuta Merkezi’ne, Kuzey Kore yetkilileriyle ilişkinin mümkün olmadığını
rapor etmiştir21. Bu nedenle BM’in teklifiyle, BM Komisyonu’nun gözetimi
altında Kore topraklarında genel seçim çağrı kararı alınmış, ancak Sovyetler
Birliği BM kararına uymayı reddederek BM Komisyonu’nun Kuzey Kore
topraklarına girmesine izin vermemiştir. BM Genel Kurulu bu durum
karşısında BM Komisyonu’nun girebildiği yerlerde seçim yapılması için
çağrı yapmıştır22.
12 A Hanbook of Korea, s.113, Sohn Pow-key, Him Chol-choon, Hong Yi-sup, a.g.e., Seoul, Korea
1970, s.329
13 Armaoğlu, a.g.e., s. 454
14 Lee, a.g.t.., s..3
15 A Hanbook of Korea, s.114, Sohn Pow-key, Him Chol-choon, Hong Yi-sup, a.g.e., s.329
16 Sohn Pow-key, Him Chol-choon, Hong Yi-sup, a.g.e., s.329, A Handbook of Korea, s.114
17 Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Kore Harbinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Muharebeleri
(1950-1953) Seri no:7 Ankara 1975, s.20, Korea, Past and Present, Kwongmyong Puplishing Company
Seolu Korea 1972 s.79
18 Kore Gerçeği 1995, Facts about KOREA Çev:.Hüseyin İçen, s.33
19 Öke, a.g.e., s.24-25 Artuç, Kore konusunu ABD’nin 23 Eylül 1947’de BM’e götürüldüğünü
belirtmektedir. Abrahim Artuç, Kore Savaşlarında Mehmetçik, İstanbul 1990, s.25
20 Artuç, a.g.e., s.25
21 Korea, Past and Present s.79
22 Kore Gerçeği 1995, s.21-22, Kore Gerçeği 1995, s.33, Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e,
s.22

79
Güney Kore’de genel seçim birçok parti ve kişinin muhalefetine
rağmen 10 Mayıs 1948’de BM Geçici Kore Komisyonunun gözetimi altında
yapılmış, halkın % 75’inin oy kullandığı seçimlerin sonunda 198 milletvekili
seçilmiştir. 13 Mayıs 1948’de toplanan Kore Millet Meclisi, Kore
Anayasasını hazırlayarak 12 Temmuz 1948’de kabul etmiştir. 17 Temmuz
1948’de Kore Cumhuriyeti ilan olunmuş ve 5 Ağustos 1948’de hükümet
kurularak, Kore Cumhurbaşkanlığına Syngman Rhee seçilmiştir23.
Syngman Rhee, 6 Ağustos’ta Kore Hükümeti’nin resmen kurulduğunu BM
Geçici Komisyonu’na bildirmiştir. 15 Ağustos 1948’de bağımsızlık ilan
etmiştir24.
Bu topraklar üzerinde ABD, 15 Ağustos 1948 de güneyde
Demokratik Kore Cumhuriyeti ve S.S.C.B 12 Eylül 1948’de kuzeyde
Komünist Kore Halk Cumhuriyeti25 adlarını taşıyan kendilerine bağlı
hükümetler kurmuşlardır. 1948 sonunda S.S.C.B ve Haziran 1949’da ABD
kuvvetlerini geri çekmişler ve kurulan iki devlet arasında da 38.paralel sınır
kabul edilmiştir26.
Sovyetler Birliği 31 Aralık 1948’de Kuzey Kore’den kuvvetlerini
çektiğini ilan etmiştir27.Sovyetler, Kore’den askeri güçlerini çektikten sonra
ABD’nin de kuvvetlerini Kore’den çekmesini istemiştir28. ABD, 29 Haziran
1949’da Askeri Danışman Grubu’nun yalnız 500 üyesini bırakarak askeri
güçlerini geri çekmiştir29.
A-KORE SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI
BM Kore Komisyonu, iki Kore arasındaki sorunları aşmak amacıyla
10 Haziran 1950’de Kuzey Kore temsilcileri ile 38.paralel üzerinde görüşme
yapmışlardır. Bu görüşmelerde, Kuzey Kore barış yolu ile birleşmeden söz
etmiştir. Bu görüşmelerden 15 gün sonra, barış karşıtı bir gelişme
olmuştur30.
Bölgedeki barış Kuzey Kore kuvvetlerinin 25 Haziran 1950 Pazar
günü 38.paralelden Güney’e doğru saldırıya geçmesi ile tehlikeye
23 Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.23-24
24 Kim Chum-Kon, a.g.e., s.29
25 Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.20
26 Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, 8.Baskı, Ankara 2000s.247, Muzaffer Esen, “Kore Nere“,
Gaziler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dergisi, Temmuz Ağustos 1990, Yıl:6 Sayı:32, s.12, Birleşik
Amerika Güney Kore’de, yaptırdığı seçimler sonucunda 10 Mayıs 1948’de Syngman Rhee başkanlığında
Güney Kore Cumhuriyeti’ni, Sovyetler Birliği’de Kuzey Kore toprakları üzerinde yaptırdıkları seçimler
sonucunda 9 Eylül 1948’de Kore Halk Cumhuriyetini kurdurmuşlardır. Armaoğlu, a.g.e., s.454
27 Korea, Past and Present s.79
28 Öke, a.g.e., s.25
29 Korea, Past and Present, s.80
30 Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e.,s.48

80
girmiştir31. 25 Haziran sabahı Başkan Syngman Rhee ve Dışişleri Bakanı
Limb Byung-Jik de Güney Kore’ye Komünist kuvvetlerin illegal saldırısı
karşısında BM Kore Komiyonu başkanından mümkün olan en erken
zamanda iyi planlanmış komünist istila planına karşı BM’in ateşkes
önlemleri almasını istemişlerdir. Aynı gün öğleden sonra Güney Kore’deki
durum BM Genel Sekreteri Trygve Lie’ye resmen rapor edilmiştir32.
Seul’deki ABD Büyükelçisi John Muccio saldırı haberini ABD
makamlarına bildirmiştir. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı toplantı sonucunda
konunun BM’e götürülmesi kararını alarak, kararı ABD Başkanına
bildirmiştir. Başkan’ın oluruyla karar, BM Genel Sekreteri Trygive Lie’ye
bildirilmiştir33.
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, BM Genel Sekreteri Trygvie
Lie’ye başvurarak, BM Güvenlik Konseyi’nin düşmanca harekete müdahale
etmesi ve bölgede uluslararası barışın kurulmasına destek sağlaması için
derhal toplanmasını istemiştir34. Güvenlik Konseyi aynı gün saat 14.35’te
toplanmıştır. Toplantıya Rus delegesi gelmemiş, Hint delegesi başkanlık
yapmış, Güney Kore delegesi de gözlemci olarak katılmıştır. Başkanın
Kore’deki BM Komisyonu raporunu okuması sonrası35, Kuzey Kore
kuvvetlerinin Güney Kore’ye saldırmalarının barışı bozan bir davranış
olması nedeniyle saldırının kesilmesini isteme kararı alınmıştır36.
Yugoslavya’nın çekimser kalması nedeniyle karar 9 lehte 1 çekimser oy ile
alınmıştır37.
Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore’yi saldırgan ilan ederek, saldırının
hemen durdurulması ve Kuzey Kore’nin 38.paralelelin kuzeyine çekilmesi
kararlarını almıştır38. Kore Milli Meclis Başkanı, Truman’dan ve Amerikan
Kongresinden yardım istemiş, bu esnada Kuzey’lilerin tankları Seul’e
yaklaşmış, Güney Kore hükümeti Seul’den Teagu’ye nakledilmiştir39.
31Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973, DP’nin Altın Yılları 1950-1954, 2
Basım, Ankara 1991, s.50, Çavdar, a.g.e., s.35
32 Kım Chum-Kon, a.g.e., s.337-338
33 Öke, a.g.e., s.28
34 Tahsin Yazıcı, Kore Birinci Türk Tugayında Hatıralarım, İstanbul 1963 s.23, Mehmet Ali Birand,
Can Dündar, Bülent Çaplı, Demirkırat, (Bir Demokrasinin Doğuşu), 5.Baskı İstanbul 1991, s.89, Toker
a.g.e., s.50, Mehmet Gönlübol, Haluk Ülman, Olaylarla Türk Dış Politikası, 7.Baskı, Ankara 1989
s.228, Gönlübol, Ülman- a.g.e., s.228, Kım Chum-Kon, a.g.e., s.340
35 Yazıcı, a.g.e., s.24
36 Gönlübol, Ülman- a.g.e., s.228
37 Lee, toplantı saati olarak 14.00’ü vermektedir.Lee, a.g.t., s.6, Kım Chum-Kon, Kım Chum-Kon,
a.g.e., s. 340, Artuç, toplantı saati olarak 14.00’ü vermekte ve oylamanın sonuncunun 9 lehte , (Milliyetçi
Çin, Küba, Ekvator,, Mısır, Fransa, Hindistan, Norveç, İngiltere, ABD’ye ait olup), 1çekimser oy
(Yugoslavya’ya aittir) olarak belirtmektedir. Artuç, a.g.e., s.33
38 Toker, a.g.e., s.50, Sander, a.g.e., s.249
39 Yazıcı, a.g.e., s.24

81
Amerika Başkanı Truman’ın bu saldırı karşısında ilk adımı Japonya’da
bulunan General Mac Arthur’a Güney Kore’ye malzeme yardımı yapması
talimatı vermesi olmuş40 ve başkan, ABD deniz ve hava kuvvetlerinin
Güney Kore’ye yardım etmeleri için harekete geçmelerini istemiştir41.
ABD, BM Güvenlik Konseyi’ne yeni bir karar taslağı götürerek
silahlı saldırıya son verecek şekilde Kore Cumhuriyeti’ne yardım
götürülmesi için üye devletlere tavsiyede bulunulmasını istemiştir42. Karar
tasarısı, Yugoslavya’nın çekimser oyu ile Hindistan ve Mısır’ın
hükümetlerinden talimat almadıklarını ileri sürerek oylamaya katılmadıkları
bir durumda, yedi olumlu oy ile kabul edilmiştir43. Sovyetler Birliği
temsilcisi Çin’in BM’de temsil edilmemesini protesto ederek, Güvenlik
Konseyi toplantılarına katılmadığından durumu veto etmesi de mümkün
olmamıştır. Güvenlik Konseyi’nin 25 Haziran’da acil ateşkes için aldığı
çözüm önerileri, bütün BM üyesi ülkeler ile Kuzey ve Güney Kore’ye
bildirilmiştir44.
Bu gelişmeler sürerken BM Genel Sekreteri 28 Haziran 1950’de, 27
Haziran kararlarını üye devletlere bildirerek, Güney Kore'ye ne kadar ve
nasıl yardımda bulunacaklarını bildirmelerini isteyen bir çağrı yapmıştır45.
BM’in üyesi olan 56 devlete yaptığı yardım çağrısına S.S.C.B.,
Çekoslovakya ve Polonya dışında 53 ülke prensip olarak olumlu cevap
vermişlerdir46. BM’nin Güney Kore’ye yardım çağrısına 16 devlet asker
göndermek, 5 devlet para ve sağlık yardımı yapmak47, 40’tan fazla devlette
çeşitli yardımlarda bulunmak üzere olumlu cevap vermişlerdir48.
Başkan Truman Güvenlik Konseyi’nin kararı doğrultusunda BM
sancağını kullanma yetkisiyle, Tokyo’da bulunan Uzakdoğu’daki ABD
40 Sander, a.g.e., s.248-249, Öke, a.g.e., s.30, Kım Chum-Kon, a.g.e., s.339
41 Sander, a.g.e., s.249, Orga, a.g.e., s.49, Öke, a.g.e., s.31, Kım Chum-Kon, a.g.e., s.345
42 Öke, a.g.e., s.33
43 Milliyetçi Çin, Küba, Ekvator, Fransa, Norveç, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olumlu oy
kullanmıştır. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.50, Kım Chum-Kon, Birleşik Devletler’in
Konseye teklif ettiği önerinin, biri yok, iki çekimsere karşı 7 oy ile benimsendiğini belirtmektedir. a.g.e.,
s.343 ve s.345’de “...Önerilen Birleşik Devletler çözümü 1’i yok, üç çekimser oy, 7 evet oyu ile 7
Temmuz’da kabul etti.” demektedir. Kım Chum-Kon, a.g.e., s.345
44 Kım Chum-Kon, a.g.e., s.341
45- Ali Fuat Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, Çev: M.Ali Sebük, İ.Hakkı Akın, İstanbul 1966 s.76-
77, Birand, Çaplı, Dündar, a.g.e., s.89, Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.50
46 Artuç, a.g.e., s.41
47 Muzaffer Esen, “Kore Nere“, Gaziler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dergisi, Temmuz Ağustos
1990, Yıl:6 Sayı:32 s.12, Artuç, a.g.e., s.61 Bu devletler, ABD, hariç 15 ülke adı verilerek, “Avustralya,
Yeni Zelanda, İngiltere, Fransa, Kanada, Güney Afrika, Türkiye, Tayland, Yunanistan, Hollanda,
Etiyopya, Kolombiya, Filipinler, Belçika ve Lüksemburg. Üç İskandinav ülkesi yalnız tıbbi personel ile
hastaneler gönderdi.” denilmektedir. A Handbook of Korea, s.115
4840 devlet içinden 26’sı sıhhıye birlikleri, deniz ve hava araçları ile ikmal maddeleri sağlamıştır. Genel
Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.52, Kım Chum-Kon, a.g.e., s.347

82
kuvvetlerinin başkomutanı General Mac Arthur’u görevlendirmiş49 Mac
Arthur, 24 Temmuz 1950’de görevine başlamıştır50.
BM Kuvvetleri’nin oluşum döneminde Kumgan Nehri savunması
kararsız bir şekilde devam etmiş, Taejon savaşı kaybedilmiş, BM sahil başını
koruyarak Pusan çevresini geri koparmışlardır. Naktong Nehri savaşında
düşmanın ana kuvvetlerinin yok edilmesi ve Gn.Mac.Arthur’un komutası
altında 15 Eylül’de BM Kuvvetleri tarafından İnchon’a hem kara hem de
deniz kuvvetlerinin çıkarılmasıyla düşmanın genişlemesi durdurulmuştur51.
BM kuvvetlerinin Kuzey Kore’ye karşı başlattığı hareket 38.paralele kadar
devam etmiştir. 38.paralelin kuzeyine geçilip geçilmeyeceği BM
Başkomutanı General Mac Arthur’a bırakılmıştır52. BM Kuvvetleri
38.paralelin kuzeyine çekilen düşmanı takip ederek, 9 Ekim’de Kuzey
Kore’nin başkenti Pyogyang’ı ve 10 Ekim’de Sanchon bölgesine havadan
taşınan birliklerle Wanson’u ele geçirmişlerdir. 26 Ekim’de Güney Kore
Birlikleri Chosan’a Yalu nehrine uzanmıştır53.
ABD birlikleri 7 Ekim’de 38.paraleli geçince, Yalu nehrinin
karşısında Mançurya sınırındaki Çin askeri yığınağı, 180.000’den 300.000’e
yükseltilmiştir. 16 Ekim 1950’de birkaç Çin “gönüllüsü” Yalu nehrini
geçmiştir. Bu esnada General Mac Arthur’dan 24 Kasım’da savaşa son
verecek bir saldırıya girişecekleri açıklaması gelmiştir. Bu açıklamadan iki
gün sonra Çin birlikleri Yalu nehrini toplu bir biçimde geçerek, çok sayıda
ABD birliğini savaş dışı bırakmıştır54.
B-TÜRKİYE’NİN KORE SAVAŞINA KATILMASI VE SAVAŞ
İÇİNDEKİ ROLÜ
Kore Savaşı patlak verdiği zaman BM Genel Sekreteri, Trygve Lie
Güvenlik Konseyi’nin 25 ve 27 Haziran 1950 tarihli kararlarını Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’na telgrafla bildirmiş ve bütün üye ülkelerden olduğu
gibi Türkiye’den de yardım istemiştir55. Güvenlik Konseyinin 473 sayılı
49 Kım Chum-Kon, a.g.e., s.346
50 Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.52, Toker, a.g.e., s.78
51 Korea, Past and Present, s.80
52 Yazıcı, a.g.e., s.42, C.Arna, H.Aslanoğlu, Mac Arthur’un kendi vereceği kararla 38.paralel’i geçecek
yetkiye sahip olmadığını, 7 Ekim günü BM toplantısında 47 kabul, 5 çekimser oyla Kuzey’e geçiş
kararının tasvip edildiğini, Mac Arthur’unda Kuzey Kore topraklarına geçmek niyetini taşımadığını
belirterek Komünistlere ikinci bir teslim çağrısının kesin bir şekilde reddiyle Kuzey topraklarına
geçildiğini belirtmektedir. C.Arna, H. ASLANOĞLU, Kore ve Kore Harbi, Ankara 1951, s.52-53
53 Korea, Past and Present, s.80
54 Çavdar, a.g.e., s.35
55 Toker, a.g.e., s.77

83
kararı 30 Haziran’da56 hükümet tarafından Meclis’e getirilmiş ve Dışişleri
Bakanı Fuat Köprülü, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını
desteklediğimizi bildirerek Genel Sekreter Trygve Lie’ye verilen cevabı
okumuştur. Demokrat Parti (DP) Meclis Grubu Başkanı Dr. Ekrem Hayri
Üstündağ’ın hükümetin kararlarını tasvip önergesi oy birliği ile kabul
edilmiştir57.
Milletvekili Senihi Yürüten faaliyete geçerek Kore’ye gönüllü bir
milis kuvveti göndermek için bir dernek kurmuştur. Yeni kurulan bu derneğe
ilk günden üç bin başvuru yapılmıştır58. Kore Savaşı çağrısının Meclis’te
olumlu karşılandığı süreçte, savaşa katılımın nasıl ve ne şekilde olacağı
konusu netleşmemiştir. CHP, Marshall yardımı kadar bizim de yardım
yapmamız gerektiğini kabul ederken, CHP iktidarının son Dışişleri Bakanı
Necmettin Sadak, Kore’ye asker gönderilmesini içeren bir yardımın söz
konusu olamayacağını belirterek, “...Türkiye bir tecavüze uğrarsa Kore’ye
yardım etmiş diye hiç kimse bizim yardımımıza gelmez...” demiştir59.
Tartışmalara Cumhuriyet Gazetesinden Abidin Daver de katılmış,
Türkiye’den yardım isteyenin ABD değil, BM olduğu, müracaatın Marshall
yardımı ile ilgisi olmadığı üzerinde durarak, “...Vaziyeti Türkiye
cephesinden mütalaa edince yarın memleketimize karşı yapılacak bir taarruz
üzerine bütün BM’nin bizim de yardımımıza koşacağına inanmak lazımdır.
Bu itibarla sembolik bir yardım yapmakla iktifa etmeyi düşünmek doğru
olmaz. Çünkü taarruza uğradığımız zaman bize de bilmukabele sembolik
yardım yapılmasına kapı açmış oluruz.” demiştir60.
Bu sırada 18 Temmuz’da Yalova’da Cumhurbaşkanı Bayar’ın
Başkanlık ettiği, Başbakan, Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu, Dışişleri
Bakanı Fuat Köprülü, Milli Savunma Bakanı Refik Şevket İnce ve Genel
Kurmay Başkanı Nuri Yamut ile Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarının
bulunduğu dört saat süren bir toplantı yapılmıştır61. Toplantı bittiğinde
Başbakan; “Silahlı kuvvetlerimizin takviyesi ve geliştirilmesi için alınacak
tedbirleri tetkik ve müzakere ettik.” derken, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü;
Kore konusunda yeni bir talep olmadığı62 açıklamasını yapmıştır. Bu
56 Mustafa Albayrak, “D.P Hükümetleri’nin Politikaları (1950-1960)” Türkler, C.16 Ankara-2002
s.864
57 “Türkiye Cumhuriyeti’nin BM kurulunda bir üye olmak sıfatıyla deruhte etmiş bulunduğu taahhütleri
antlaşma hükümleri dahilinde ve azami samimiyetle yerine getirmeye amade olduğunu bildiririm.” Toker,
a.g.e., s.77, Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), İstanbul 1996 s.390-391, “Dr.
Ekrem Hayri Üsündağ ve beş arkadaşının verdiği ....” Öke, a.g.e., s.63-64
58 Bu derneğin adı ve çalışmaları hakkında bilgi verilmemiştir. Öke, a.g.e., s.66, Toker, a.g.e., s.77
59 Toker, a.g.e., s.77-78, Öke, a.g.e., s.65
60 Öke, a.g.e., s.65-66
61 Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, s.391, Toker, a.g.e., s.79
62 Toker, a.g.e., s.79, Öke, a.g.e., s.67

84
toplantının ana konusunun Kore Savaşı ve Türkiye’nin durumu olduğu
gözlerden kaçmamıştır.
Başkan Truman 19 Temmuz’da Amerikan Kongresinden istediği
geniş yetkileri almıştır. Truman yönetimine Kore savaşı için 10 milyar
dolarlık ödenek verilmiştir. Aynı gün Türkiye’de Yüksek Askeri Şura
toplantısı yapılmıştır. Amerika’da ve Türkiye’de bu gelişmeler olurken,
İngiltere BM Genel sekreterinin yardım çağrısına ilk cevap veren ülke
olmuştur63. Türkiye ise ABD’den sonra Güney Kore’ye ilk askeri kara
birliği gönderme kararı alan ülke olmuştur64.
25 Temmuz akşamı yani Kuzey Kore’nin saldırıya geçmesinden tam
bir ay sonra, Bakanlar Kurulu Ankara’da Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın
başkanlığında toplanmıştır. Bu Bakanlar Kurulu toplantısına, TBMM
Başkanı Refik Koraltan ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut’ta
katılmışlardır. Gündem, BM Genel Sekreteri Trygve Lie’nin Kore savaşına
silahlı yardım için 15 Temmuz tarihli telgrafının görüşülmesi olmuş, konu
ayrıntıları ile değerlendirilmeye çalışılmıştır65. Cumhurbaşkanının
başkanlığında toplanan bu kurul Kore'ye 4500 asker gönderme kararı
almıştır66.
Aynı dönemde Sovyet donanmasının yayın organı “Kızıl Yıldız”
gazetesinde, Kremlin’in Boğazlar üzerinde yeni diplomatik girişim
çabalarından, ayrıca Moskova’da yayımlanan “Kızıl Donanma” dergisinde
28 Eylül 1946’da Türkiye’ye verilen notadan bahsedilmesi, 1936 yılında
kabul edilen Montreux anlaşmasının Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin
ihtiyaçlarına cevap vermediği üzerinde durulması ve Bulgaristan’ın da 18
Ekim 1925 yılında yaptığı göçmen anlaşmasını çiğneyerek Türk asıllı
250.000 soydaşımızı Türkiye’ye gönderme tehdidinde bulunması haklı
olarak Türkiye’nin endişelerini artırmıştır67. Türkiye, S.S.C.B.’nin Uzak
Doğu’da Kore üzerinde başlattığı savaş gelişmesini, yeni yayılma stratejileri
olarak değerlendirmiştir68.
63Yazıcı, a.g.e., s.25, Toker a.g.e., s.79, Artuç, a.g.e., s.41-42
64 Sarınay, Türkiye’nin Batı İttifakına Yönelişi ve NATO’ya Girişi (1939-1952) Ankara 1988, s.87,
Artuç, a.g.e., s.59 ve 109, Hüseyin Bağcı, Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası, Ankara 1990, s.24,
Menderes Hükümeti’nin Güney Kore’ye asker gönderme kararını ilk aldığını, onun arkasından İngiltere,
Avusturalya ve Yeni Zelanda’nın aldığı ifade ediliyor. Bağcı, a.g.e., s.27, Emin Karakuş, 40 Yıllık Bir
Gazeteci Gözü ile İşte Ankara, İstanbul 1977 s.176, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt
Başkanlığı, Kore’de Türk Askeri, Türk Asker Büyükleri ve Zaferleri Seri no: 17 Ankara 1989 s.1,
Yazıcı, a.g.e., s.33-34, Mustafa Albayrak, a.g.m. s.864
65 Toker, a.g.e., s.79-80, Yazıcı, a.g.e., s.33, Öke, a.g.e., s.67, Artuç, a.g.e., s.58, Mustafa Deral, Koreye
Niçin Gidiyoruz?, İstanbul, 1950 s.16
66-Karakuş, a.g.e., s.175, Kudret, 26 Temmuz 1950, Cem Eroğul, Demokrat Parti (Tarihi ve
İdeolojisi), Ankara 1990, s.58, Bağcı, a.g.e., s.24, Ali Gevgilili, Yükseliş ve Düşüş, İstanbul 1987 s.81,
Sarınay, a.g.e., s.87, Celal Dora, Kore Savaşında Türkler 1950-1951, İstanbul-1963, s.7
67Göksel Öktem, Türkiye’nin NATO’ya Girişi, DEÜ.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2000 s.76, Yusuf Sarınay, a.g.e., s.86
68 Sarınay, a.g.e., s.87

85
Türk hükümeti, Kore’ye asker gönderme kararı almasının ardından,
NATO’ya girme isteği ile yoğun bir çalışma başlatmıştır. 1 Ağustos’ta
Başbakan Adnan Menderes’in ABD büyükelçisi ile, Dışişleri Bakanı Fuat
Köprülü’nün de İngiltere ve Fransa büyükelçileriyle görüşmeler yapması bu
nedenle olmuştur69. Amerikalı senatör Cain’in birkaç günlüğüne Ankara’ya
gelmesi ve üst düzeyde görüşmeler yapması, Türk Hükümeti’nin kararını
önemli ölçüde etkilemiştir70.
Demokrat Parti(DP), bir taraftan BM’in davetini olumlu karşılamış,
bir taraftan ise 1 Ağustos 1950' de NATO'ya başvuru yapmıştır71. Kore
Savaşı bu aşamada DP iktidarı için bulunmaz fırsat olarak değerlendirilmiş,
Kore'de BM’ye verilecek desteğin, Türkiye'ye NATO'nun kapılarını
açabileceği düşünülmüştür72. Türkiye’nin Yunanistan ile birlikte yaptığı bu
başvuru 15-18 Eylül 1950’de toplanan NATO Bakanlar konseyi tarafından
kabul edilmemiştir73.
Bakanlar kurulu kararının alındığı sırada, Bayar ve Menderes
Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin ve BM
Başdelegesi Selim Sarper ile görüşme yapmışlardır. Bakanlar kurulu
toplantısından sonra Washington Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin ve BM
Başdelegesi Selim Sarper ile tekrar görüşme yapılmış ve Sarper, Lake-
Success’e gitmek üzere derhal hareket etmiştir74.
Kore savaşına katılma kararı DP’nin dış politikada Cumhuriyet Halk
Partisi(CHP)’nden farklı bir yol belirlediğini göstermekte, Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde ilk kez görülen bir gelişme ile kendisinden binlerce
kilometre uzakta bir ülkede savaşa girme kararı almaktadır75. Kore
Savaşı’na Türkiye’nin de dahil olacağını gösteren bu gelişmenin öğrenilmesi
ile zamanı ve şekli uzun sürecek tartışmalara ve çekişmelere yol açan bir
süreç başlamıştır. Kore savaşına bir tugay Türk askerinin TBMM’nden karar
alınmadan gönderilmesi, ülke içinde muhalefet tarafından sert şekilde
eleştirmiş, dışarıda ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde olumlu
tepkiler yaratmıştır76.
69 Sarınay, a.g.e., s.88
70 Bağcı, a.g.e., s.26
71 Öktem, a.g.t., s.81, Sarınay, a.g.e., s.89, NATO’ya ilk başvuru CHP’nin iktidar döneminde 11 Mayıs
1950’de yapılmıştır. Sarınay, a.g.e., s.85, NATO’ya 2.başvuru tarihi 11 Ağustos 1950 verilmiştir. Öke,
a.g.e., s.103,
72 Birand, Çaplı, Dündar, a.g.e., s.90
73 Öke, a.g.e.,s.103, Sarınay, a.g.e., s.89, Öktem, a.g.e., s.82
74 Toker, a.g.e., s.80
75 M.Serhan Yücel, “Menderes Dönemi (1950-1960)”, Türkler, C.16 Ankara 2002, s.837, Hikmet
Özdemir, “Demokrasiye Geçiş ve Menderes Dönemi” Türkler, C.16, Ankara-2002, s.893
76 Semih Günver, Fatin Rüştü Zorlu’nun Öyküsü, Ankara 1985, s.41

86
Kore’ye asker gönderme kararının temelinde NATO’ya girme
isteğimiz yatmaktaydı. Başbakan Menderes’in Amerika Büyükelçisi
Wadsworth ile görüşmesi, aynı sırada Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü’nün de
İngiliz ve Fransız Büyükelçilerini kabul etmesi, Bakanlar Kurulunun
NATO’ya üyelik konusunda dört buçuk saatlik bir toplantı yapmasının
ardında yatan temel neden bu idi. ABD Dışişleri Bakanlığının bir bildirisine
göre Türkiye’nin NATO’ya girme isteğinin incelendiği bilgileri de
Türkiye’ye ulaşıyordu77.
NATO’ya üyelik hakkında CHP ve DP’nin bir görüş aykırılığı söz
konusu olmamıştır. Kore’ye asker gönderilmesine CHP’nin karşı çıkması,
esasa ait olmayıp şekli olmuş; İsmet Paşa bu kararın Meclis’ten geçirilmesi
gerektiği üzerinde ısrar etmiştir78.
Siyasilerin bu eleştirilerine karşılık karar çeşitli çevrelerde, özellikle
öğrenci topluluklarında olumlu karşılanmıştır. En büyük öğrenci örgütü olan
Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanı Can Kıraç, bu kararından dolayı
hükümete şükranlarını sunmuş ve Türk gençliğinin kendisine verilecek her
türlü vazifeyi başarmaya hazır olduğunu eklemiştir79. Diyanet İşleri Başkanı
Ahmet Hamdi Akseki’de 25 Ağustos’ta basın toplantısı yaparak karar
lehinde değerlendirme yapmıştır. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, Kore
harekatına katılmanın “cihad” olduğundan, bu savaşta hayatını
kaybedenlerin “şehit” olacakları fetvasını vermiştir80.
Buna karşılık, Behice Boran’ın başkanı, Adnan Cemgil’in Genel
Sekreteri olduğu 12 Mayıs 1950’de kurulan “Türk Barışsever Cemiyeti”
kararı şiddetle protesto ederek bir bildiri yayımlamıştır81. Bildirinin örneği
basına dağıtılmadan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verildiği halde82
Hükümet bu bildiriyi toplatmıştır. Bunun üzerine “Türk Barışsever
Cemiyeti” kararın iptali için Meclis’e başvurmuştur83. Türk Barışsever
Cemiyeti üyeleri, “Milli çıkarlara zararlı ve milli direnişi sarsıcı” yayın
yapmak suçuyla tutuklanmışlardır84. Mahkeme, Türk Barışsever
Cemiyeti’nin kapatılması kararını verirken, yöneticileri 15 ile 10 ay arasında
değişen çeşitli cezalara çarptırılmışlardır85.
77 Toker, a.g.e., s.83-84
78 Toker, a.g.e., s.85, Nihat Erim, “Hükümetin Son Kararı”, Ulus 27 Temmuz 1950
79 Toker a.g.e., s. 81, Öke, a.g.e., s.70
80 Öke, a.g.e., s.71
81 Toker a.g.e., s. 81
82 Gevgilili, a.g.e., s.82
83 Toker a.g.e., s. 80-81, Yazıcı, a.g.e., s.37-38
84 Karakuş, a.g.e., s.181
85 Derneğin yönetim kurulu üyeleri Nevzat Özmeriç, Reşat Sevinçsoy, Vahdettin Barut, Fuat Toprakoğlu
ve Muvakkar Güran’dır. Çavdar, a.g.e., s.36, Feroz-Bedia Turgay Ahmad, a.g.e., s.78

87
Türk hükümeti başlangıçta bir piyade alayı ve bir topçu taburundan
oluşan 4500 kişilik bir kuvvet gönderilmesine karar vermişken, sonradan
Amerikalı uzmanlarında katılımıyla Genelkurmay Başkanlığı’nca tugaya
benzer bir teşkilatlanma ile tugay yetkisinde bir kuvvet gönderilmesi
kararlaştırılmıştır86. Kara kuvvetleri Komutanlığı’nın 3 Ağustos 195087 gün
ve Harekat 2. Şube 190246 sayılı emrine göre Kore Türk Tugayının teşkili
sağlanmıştır88.
Tugay’ın gönüllülük esasına göre 1929 doğumlulardan kadrolarını
oluşturma kararı alınmış ise de 1928 doğumlu gönüllülerin arzu ve
müracaatları sonucunda onlara da izin verilmiştir89. Tugayın toplanma yeri
olarak Ankara Sarıkışla kararlaştırılmıştır. Kore için hazırlanan 241.Piyade
Alayı Ayaştan, 8 Ağustos’ta 31 subay, 9 Astsubay, 929 doğumlu 500 kadar
er ile90 Ankara’ya gelerek Sarıkışla’ya yerleştirilmiştir91. Topçu taburu
olarak Etimesgut’taki 2.Zırhlı Tugay’ın motorlu topçu taburu seçilmiş92,
topçu taburu Sarıkışla yeterli olmadığı için Etimesgut’ta kendi Garnizonunda
hazırlıklarını sürdürmüştür93. Topçu taburu daha sonra Etimesgut’tan
Polatlı’ya topçu Eğitim Merkezi’ne gönderilmiştir94.
Bu kuvvete “Kore Türk Silahlı Kuvvetleri“95 ve “1.Türk Tugayı”
adları verilmiş, komutanlığına Tuğgeneral Tahsin Yazıcı96, kurmay
başkanlığına Yarbay Selahattin Tokay atanmıştır97. 241.Piyade Alayı, 17
Ağustos’ta Sarıkışla’dan Etimesgut’a nakledilmiştir. 241.Piyade Alaya
komutanı Kurmay Albay Asım Eren alay komutanlığından alınarak yerine,
daha sonra Albay Celal Dora atanmıştır98.
86 Dora, a.g.e., s.7, Yılmaz, a.g.e., s.55
87 Sayfa 68’de yanlışlıkla 5 Ağustos tarihi verilmiştir. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.67,
“T.C Genel Kurmay Başkanlığı’nın 3 Ağustos (1950) tarihli emri uyarınca...” Öke, a.g.e., s.83, Artuç,
a.g.e., s.109
88 Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e, s.68
89 Turan ERgüngör, Kore’de Birinci Türk Tugayı, San Matbaası, İstanbul s.4
90 241.Piyade Alayı’nın Ayaş’tan Ankara’ya 31 subay, 10 astsubay, 494, 1929 doğumlu er ile geldikleri
belirtilmektedir. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.68 , Dora, 241.Alay’ın 4 Ağustos 1950
günü Ankara’ya Sarıkışla’ya getirildiğini belirtmektedir. Dora, a.g.e., s.7, Yılmaz’da, 241.Alay’ın 4
Ağustos 1950 günü Ankara’ya Sarıkışla’ya getirildiğini belirtmektedir. Yılmaz, a.g.e., s.55
91 Yazıcı, a.g.e., s.59-60
92 Artuç, a.g.e., s.110
93 Yazıcı, a.g.e., s.60
94 Artuç, a.g.e., s.110
95 Dora, a.g.e., s.7, Yılmaz, a.g.e., s.55
96 Mustafa Albayrak, a.g.m., s.864, Artuç, a.g.e., s.110, Gürsel Göncü, “Kore Savaşı Unutma Beni- Bir
Savaş Vardı Uzakta” Atlas, Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, Sayı:113, Ağustos 2002, s.105
97 Öke, a.g.e., s.83
98 Yazıcı, a.g.e., s.63-64

88
Bundan sonra Kore’ye gidecek birliklerin ABD silahlarını tanıması
amacıyla yoğun bir eğitim süreci başlatılmıştır. Çünkü birlikler Kore’ye
kendi silahları ile gidecek, orada birliklere ABD silahları verilecekti. Bu
eğitim değişik birliklerin durumlarına göre verilmeye çalışılıyordu. 14
Eylül’de eğitim için sınıf okullarına gönderilen birlikler Ankara Etimesgut’a
dönmeye başlamışlardır. Etimesgut’ta askerin moralini yükseltmek için,
eğlenceler, konferanslar ve film gösterimleri yapılmıştır99. 18 Eylül 1950’de
Başbakan Adnan Menderes, Milli Savunma Bakan Vekili Refik Şevket İnce
ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut, Etimesgut’a giderek tugaya
sağlık ve başarı temennisinde bulunmuşlardır100.
19 Eylül’de birinci nakliyat birliği Etimesgut istasyonundan
bindirilerek gizlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Buna rağmen, Ankara garında
asker yakınları ile halktan çok az kişinin askerleri uğurlamaya geldiği
görülmüştür. Asker nakliyatının duyulması ile 20 Eylül günü ikinci nakliyat
birliği Ankara garında mahşeri bir kalabalık tarafından karşılanmıştır101
İskenderun’a ulaşan birlikler 39.Tümen tarafından yerleştirilmişler,
Ankara’dan gelen birliklerin yerleştirilmesi 24 Eylül günü
tamamlanmıştır102. Ankara’dan İskenderun’a 259 subay, 395 astsubay 18
askeri memur, 4 sivil memur, 4414 er ile toplam 5090 kişilik bir askeri
güç103 nakil olunmuştur.
Tugayın Kore’ye nakli için ABD askeri deniz nakliyat servisinden 5
gemi ayrılmış, üçü bireysel eşyalar ile subay ve askerlere, ikisi yük gemisi
olarak motorlü vasıta ile top ve ağırlıklara ayrılmıştır104. 25 Eylül akşamı
Kolbaşı gemisi olan General Mac Ree, Alay Komutan Yardımcısı Yarbay
Natık Poyrazoğlu komutasında 3.Piyade taburu, Talimgah grubu ve bağlı
birkaç birliği ile, 26 Eylül akşamı ikinci gemi General Haan, Tugay, alay
karargahlarıyla 1. ve 2. Taburları ve birkaç bağlı birliği ile, 29 Eylül akşamı
Private Johnson gemisi Topçu Tabur Komutanı Yarbay Tahsin Kurtay topçu
taburu ve uçaksavar bataryasından oluşan üçüncü grup ile denize
99 Öke, a.g.e., s.84-85, Artuç, a.g.e., s.112
100 Dora, a.g.e., s.21, Artuç, a.g.e., s.112-113
101 Yazıcı, a.g.e., s.76-77
102 Yazıcı, a.g.e., s.80
103 Dora, a.g.e., s.7, Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.72, Yılmaz, a.g.e., s.55, Öke, a.g.e.,
s.86, Mustafa Albayrak, a.g.m., s.864, Yazıcı, Tugay mevcudu için 267 subay ve askeri memur, 4810
astsubay ve erine ilaveten Amerikan topçu albayı Gumby, piyade yarbayı Weaver, istihkam binbaşı
Munson, muhabere yüzbaşı Lorenzo, ordudonatım yüzbaşı Robenson dan ibaret irtibat heyeti ile toplam
insan mevcudunu 5082 olarak vermektedir. Yazıcı, a.g.e., s.80, Atlas Dergisi’nde 1.Türk Tugayında 5742
asker bulunduğu ve 19 Ekim 1950 de Kore’ye ulaştıkları belirtilmiştir. Göncü, a.g.y., s.105
104 Yazıcı, a.g.e., s.82, Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.73

89
açılmıştır105. 1.,2. ve 3. Kafilede yer alan subay, astsubay ve erlerimiz
Tablo 1’de gösterilmiştir106.
TABLO 1 Kafilede yer Alan Subay, Astsubay ve Erlerimiz
KAFİLE Subay Astsubay ve Er Toplam
1.Kafile Mc Ree Gemisi 93 1789 1882
2.Kafile Haan Gemisi 129 2332 2461
3.Kafile Private Johnson Gemisi 50 690 740
272 4811 5083
Nakil gemileri, Süveyş Kanalı-Kızıldeniz-Mendep Boğazı-Seylan
adasının merkezi, Colombo-Singapur, Filipinler ve Formoza adası deniz
yolunu izlemişlerdir107. Birinci nakliyat grubunu götüren General Mac Ree
gemisi 17 Ekim’de, Pusan limanına girerek Türk askerinin Kore’ye ayak
basmasını sağlamıştır108. İkinci nakliyat grubunu taşıyan Haan gemisi 17
Ekim akşamı liman ağzına gelmiş ise de açığa demirleyerek iki gün sonra 19
Ekim’de, Üçüncü nakliyat grubunu taşıyan Private Johnson gemisi ise 20
Ekim günü birlikleri boşaltmaya başlamıştır109.
Güney Kore Ordusu 1 Ekim’de 38.Paralelin kuzeyine geçmiş, 9
Ekimde de 8.Amerikan Ordusu Güney Kore Ordusuna katılmak üzere
harekete geçmiştir. Komünist Çin Orduları da “gönüllü” birlikler adı altında
Kore Savaşı’na katılmışlardır110.
Rıhtıma indirilen birlikler kamyonlarla istasyona nakledilmişler,
buradan trenlerle Taegu’ya sevk edilerek 20 Ekim-10 Kasım 1950 arası
eğitim kampına alınmışlar, burada birliklerimize bölgedeki komünist
çetelerin temizlenmesi görevi verilmiştir111.
Merkez iç bölgede gerilla aktivitesinin artmasıyla Birleşik Devletler
8.Ordusu, bu bölgede yoğun bir temizleme hareketini yönetmek için Güney
Kore 17.Alayı ile Türk Tugayı’nın bağlı olduğu Birleşik Devletler 25
105 Yazıcı, a.g.e., s.85, Private Johnson gemisi geciktiği için 3.Kafile üç gün sonar 29 Eylül’de hareket
etmiştir. Ayrıca, 1.Kafileye, Türk muhribi Gemlik, 2.Kafileye Gaziantep muhribi, 3.Kafileye Gelibolu
muhribi eşlik etmiştir. Artuç, a.g.e., s.113
106 Kore’ye gönderilen asker sayısı ile ilgili rakamlarda farklılıklar bulunmaktadır. Aynı eserin 72.
sayfasında toplam 5090 olarak verilmiştir. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.74
107 Öke, a.g.e., s.87, Yılmaz, a.g.e., s.56
108 Yazıcı, a.g.e., s.100, Toker, a.g.e., s.92-93, İlk birliklerin Pusan Limanına 18 Ekim 1950’de
çıktıklarını belirtmektedir. Gönlübol-Ülman, a.g.e., s.228, “...5000 kişilik takviyeli bir tugayı Kore’ye
gönderme kararı verdi. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki bu birlik, İskenderun’dan bir Amerikan
nakliye gemisiyle Kore’ye hareket etti. Tarihler 18 Ekim 1950’yi gösterirken Türk askeri Kore’ye ayak
basıyor...” Gaziler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık Yıl:9, Sayı 60, 1995
s.10, “...Tugayımız 18-20 Ekim 1950 günlerinde Pusan limanına çıkmış...”Orga, a.g.e., s.54
109 Yazıcı, a.g.e., s.100, Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.76-77
110 Öke, a.g.e., s.81
111 Orga, a.g.e., s.54, Yılmaz, a.g.e., s.56, C.Arna, H.Aslanoğlu’nun, “...Kasım ayının ilk haftasından
sonra da Pyongyang güneyine gönderilerek buradaki çetecilerle mücadele’ye girişti.” ifadesinde yanlışlık
olmalıdır. a.g.e., s.54

90
Tümenine emir vermiştir. Bu nedenle 25.Tümenin 27.Alayı Sibyon-ri
bölgesi ve İch’on’da, Birleşik Devletler 24. ve Güney Kore 17. Alayı Iron
Triangle’de (Demir Üçgen) ve Türk Tugayı da Kumch’on’un güney
bölgesinde operasyonlarını geliştirmişlerdir112.
Kore’ye birliğimizin hareket ettiği günlerde Kore’de askeri
bakımdan savaşın fiilen bittiği, BM Kuvvetleri’nin 38.paralele ulaştıkları
şeklinde haberler çıkmıştır113. Ekim başında Amerikalılar 38.paraleli
geçerek Kuzey Kore’ye girmişler ve bir süre sonra Kuzey Kore’nin başkenti
Pyongyang’ı ele geçirmişlerdir. BM kuvvetleri Ekim sonunda da bütün
Kuzey Kore’yi işgal altına alarak Çin sınırına yaklaşmıştır114.
1.Kore Tugayı, 20 gün Taegu’da kaldıktan sonra 7 Kasım 1950’de
Mac Arthur’un emriyle 8.Amerikan Ordusu Komutanlığı’na bağlanarak115,
10 Kasım günü Seul’ün kuzeyinden geçen İmjin nehri kenarındaki Munsan
bölgesine gitmeleri ve 25. Amerikan Tümeni emrine girmeleri
bildirilmiştir116. Tongjon bölgesinde toplanan Tugay, 8.Ordu içerisine
alınmış ve 17 Kasım’a kadar 25.Tümen emrine verilmiştir. 9. Kolordu
ihtiyatını oluşturmak üzere 17 Kasım 1950 de Kunuri Bölgesine intikal emri
almış ve 26 Kasım’da Choton, Kumchon bölgesinde toplanmıştır117.
Mac Arthur, 27 Eylül’de Kuzey Kore ordusunu imha etme emri
almış, kendisine 38. paraleli de “dikkatle” geçebileceği bildirilmişti118. Mac
Arthur’un emri uygulamasıyla, Kuzey Kore ordusunun 38. Paralelin
kuzeyine doğru hızla geri çekilmeye başlaması, Çin sınırı ile BM ordusu
arasında boşluğu giderek daraltmaya başlamıştır. Çinliler, BM kuvvetlerinin
kendileri için tehlike oluşturacağını düşünmeye başlamışlar, Başkomutan
Mac Arthur’un Yalu nehrine doğru kuvvetlere harekat emri vermesi cephede
yeni bir hareketlenmeye yol açmıştır. Çin kuvvetlerinin Yalu nehrini geçerek
Kuzey Kore’ye girmeleri BM kuvvetlerinin güç duruma düşmesine neden
olmuştur. Genel olarak gündüz gizlenen, gece vuruşan Çinliler, 24 Kasım
1950 taarruzları ile 8.Ordu’yu 38. paralele çekilmek zorunda bırakmışlar,
BM kuvvetlerini kuşatmaya yönelik etkin taktikler uygulamışlardır119.
Birleşik Devletler 9.Kolordu komutanı, 2.Tümen Kujang-dong
bölgesi etrafında zorlu bir mücadele verirken Güney Kore Kuvvetleri
2.Kolordusu’nun sağına Çinliler’in sızmakta olduğu haberini almıştır.
112 The Korean War, Volume II, Korea Instıtute of Military History, Republıc of Korea 1998, s.168
113 Çavdar, a.g.e., s.36
114 Toker, a.g.e., s.98
115 Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, a.g.e., s.80
116 Yazıcı, a.g.e., s.126, Yılmaz, Chongdan’ bölgesine hareket edildiğini belirtmiştir. Yılmaz, a.g.e., s.56
117 Orga, a.g.e., s.54
118 Öke, a.g.e., s.80
119 Orga, a.g.e., s.53

91
9.Kolordu komutanı, kolordunun sağ tarafını korumak için Türk tugayına
Tokchan’a hareket etmek üzere Kunuri’de toplanma emri vermiştir120.
9.Amerikan Kolordusu, 8.Ordunun yapacağ
Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun ya da Üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Anket
İnternet Sitemizin Tasarımı Hoşonuza Gittimi _?

Oy vermek için üye olmanız gerekmektedir.
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

28/02/2010 11:38
Türk-Kore Dostuk Platformuna Hoşgeldiniz.
Yeni Eklenenler
Yeni Üyeler
Yeni Forum Mesajları
Görüntülenecek Bilgi Yok
Görüntülenecek Bilgi Yok
Yeni Haberler
En Çok İzlenen
Weblinki
Görüntülenecek Bilgi Yok
Makale
Görüntülenecek Bilgi Yok
Resim
Hava Durumu
Sayfa oluşturulma süresi: 0.03 saniye 2,939,838 Tekil Ziyaretçi